Vítejte v agentuře SONEC!

Welcome to SONEC agency!

Poskytujeme mediálně-marketingové služby, navrhujeme komunikační a propagační strategie, organizujeme odborné i společenské akce. Konzultujeme zejména mediální a komunikační strategie. Pomáháme firmám a start-up projektům orientovat se v médiích a představit se veřejnosti.

We provide media-marketing, design communication and promotion strategies, organize professional and social events. We mainly consult on media and communication strategies. We help companies and start-up projects to orientate themselves in the media and present themselves to the public.

SLUŽBY / SERVICES


Organizace akcí / Events

 

Pomůžeme Vám zorganizovat odborné i společenské akce. Kongresy, konference, kurzy, semináře, výstavy, či jiné akce Vám připravíme na klíč. Zajistíme vše potřebné k úspěšnému a hladkému průběhu Vaší akce. Díky našim službám ušetříte jak čas, tak peníze, protože vyjednání těch nejlepších cen je pro nás samozřejmostí.


We can help you organize professional and social events. Congresses, conferences, courses, seminars, exhibitions or other events we will make you turnkey. We will provide everything necessary for the successful and smooth running of your event. Thanks to our services you will save both time and money, because negotiating the best prices is a matter of course for us.

Public & Media Relations

 

Budeme za vás komunikovat s médii a veřejností, stejně jako uvnitř firmy. Napíšeme tiskové zprávy a rozešleme je do příslušných mediálních domů. Zajistíme rozhovory, redakčně zpracujeme články o vašich produktech či službách a poskytneme je médiím. Vaše zaměstnance budeme pravidelně informovat o dění ve společnosti, o novinkách a plánovaných akcích.


We will communicate for you with the media and the public, as well as inside the company. We will write press releases and distribute them to the respective media houses. We provide interviews, editorially process articles about your products or services, and provide them to the media. We will regularly inform your employees about company events, news and planned events.

Konzultace/Consulting

 

Na základě analýzy vašich stávajících komunikačních aktivit vám doporučíme, na co se soustředit v blízké budoucnosti, jaké marketingové kanály posílit a jaké naopak umírnit. S odstupem se podíváme na vámi preferovanou cílovou skupinu a navrhneme vám, kam jí rozšířit a navýšit tak základnu potenciálních zákazníků. Představíme vám nové trendy v komunikaci a pravidelně vás o novinkách budeme informovat.


Based on an analysis of your existing communication activities, we will recommend what to focus on in the near future, which marketing channels to strengthen and which to moderate. From a distance, we look at your preferred target audience and suggest where to expand it to increase your lead base. We will introduce new trends in communication and keep you informed on the news.

Business Development

 

Plánujete uvést nový produkt na trh, ale nejste si jisti, jak na to? Nevadí, právě proto jsme tu pro vás. V obchodní branži máme téměř dvacetiletou praxi a o naše zkušenosti se rádi podělíme. Uděláme analýzu trhu, navrhneme obchodní strategii, pomůžeme s výběrem a proškolením obchodníka. Poradíme, kde s obchodováním začít, jak vyjednávat s protistranou, pomůžeme nastavit bonusovou politiku pro odběratele. Řešíte-li podobný problém, neváhejte se na nás obrátit. Čím dříve se do obchodu pustíte, tím rychleji začnete vydělávat.

Are you a foreign company and would you like to sell your products in the Czech Republic? Then you have come to the right place. We have almost twenty years of experience in the business industry and it is our experience that can help you succeed. We provide the service of exclusive representation for the Czech and Slovak market. We will launch your products, take care of new and existing customers and aslo help with the coordination of setting up an e-shop. Another possibility to enter the Czech market is to establish a branch. In this case, we provide a complete service – from legal matters through the rental of a shop or office to the launch of a product or service. Don´t hasitate to contact us. The sooner you start to sell, the faster you will earn and grow.

Media plány / Media Planning

 

Připravíme vám mediální plány od A do Z. Navrhneme období vhodné ke kampani a média vhodná ke komunikaci a propagaci vaší služby či produktu. Poptáme ceny vámi zvolených titulů. Vyjednáme pro vás nejlepší možné ceny inzerce. Zajistíme objednávky komunikace či propagace v jednotlivých mediálních domech. Sestavujeme inzertní plány tištěné inzerce, online produktů, e-mailové inzerce. Umíme vám pomoci také s inzertními plány rádií, televizních stanic či outdoorové reklamy.


We will prepare media plans from A to Z. We will design a period suitable for the campaign and media suitable for communication and promotion of your service or product. We will ask for the prices of your chosen titles and negotiate the best possible advertising prices for you. We provide orders for communication or promotion in individual media houses. We compile advertising plans for printed advertising, online products, e-mail advertising. We can also help you with advertising plans for radios, TV stations or outdoor advertising.

Školení/Training

 

Na sociálních sítích vás naučíme spravovat své firemní profily, založit nové stránky, přidávat příspěvky, komunikovat s fanoušky, nastavit reklamu, sledovat reporty a mnohé jiné. Poradíme vám, jak psát tiskové zprávy, jak je distribuovat do médií a co je zapotřebí k jejich zveřejnění. Uvedeme vás do světa médií. Představíme vám různé komunikační kanály a naučíme vás, jak s lidmi v médiích komunikovat – mějte na paměti, že každý obor má svá vlastní specifika.


On social networks, we'll teach you to manage your company profiles, set up new sites, posts, interact with fans, set up advertising, track reports, and more. We'll advise you on how to write press releases, how to distribute them to the publishers, and what may help to publish them. We will introduce you to the world of media. We´ll inform you about various communication channels and teach you how to communicate with people in the media houses – keep in mind that each field has its own specifics.

JAK FUNGUJEME? / HOW DOES IT WORK?


01
Poptávka / Demand

Napište nám, o které služby máte zájem. My vám pošleme návrh ceny.

Tell us which services you are interested in. We will send you a price proposal.

02
Objednávka / Order

Vy pošlete objednávku na dohodnuté služby, my vystavíme fakturu.

You send an order for the agreed services, we issue an invoice.

03
Pracujeme pro vás / We work for you

Po uhrazení faktury začneme s poskytováním dohodnutých služeb.

After paying the invoice, we will start providing the agreed services.

REFERENCE


thin

KDE NÁS NAJDETE? / WHERE TO FIND US?

Pracujeme z našich domovů, kancelář tudíž nemáme. Rádi Vás navštívíme v sídle Vaší společnosti, nebo se sejdeme v kavárně u šálku kávy, anebo se setkáme online, záleží na Vašem přání. Za klienty jezdíme po celé České republice, případně i do zahraničí.

We work from our homes, so we do not have an office. We are happy to visit you at your company headquarter's, or meet you in a café for a cup of coffee, or meet you online, depending on your preference. We travel to clients all over the Czech Republic or even abroad.


Fakturační údaje:

Drahuše Veverková

Na Malovance 724/6

169 00 Praha 6

IČO: 74551051

Spisová značka: SZ MCP6 186694/2020/44900 vedená u Úřadu městské části Praha 6

Billing information:

Drahuše Veverková

Na Malovance 724/6

169 00 Prague 6

Czech Republic

Identification Nr.: 74551051

File number: SZ MCP6 186694/2020/44900 kept at the Office of the City District of Prague 6

TĚŠÍME SE NA VÁS!

WE LOOK FORWARD TO YOU!

GDPR

Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů


I.

Účel vydání vnitřního předpisu

Účelem vydání tohoto vnitřního předpisu je přijmout a provést vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s čl. 24 a násl. nařízení EU

č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

II.

Výklad pojmů

Pro účely tohoto vnitřního předpisu se rozumí:

1. GDPR – nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (angl. General Data Protection Regulation).

2. Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Citlivý údaj – údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

4. Zaměstnavatel – veškeré informace o zaměstnavateli.

5. Správce – zaměstnavatel pokud:

  • určuje účel zpracování osobních údajů a prostředky zpracování osobních údajů
  • ho jako správce označuje zvláštní zákon

6. Zpracovatel – zaměstnavatel, pokud je na základě smlouvy, zmocnění, pověření nebo právního předpisu oprávněn zpracovávat osobní údaje pro jiného správce

7. Zaměstnanec – zaměstnanec, který je u zaměstnavatele v pracovním nebo obdobném poměru

8. Odpovědný zaměstnanec – zaměstnanec odpovědný za výkon práce, jejíž součástí je nakládání s osobními údaji

9. Rozsah zpracování osobních údajů – znamená určení způsobu zpracování osobních údajů, dobu uchovávání, prostředky zpracování, určení kategorií příjemců, důvodů zpracování a ostatních údajů popisujících zpracování osobních údajů v Klíči. Součástí stanovení rozsahu zpracování osobních údajů je rovněž stanovit, na základě jakého zákonného důvodu zpracování jsou osobní údaje zpracovávány a v případě, že jde o osobní údaje získané od subjektu údajů, zda je získávání osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem na to, aby byly osobní údaje součástí smlouvy a rovněž poučení subjektu údajů o následcích neposkytnutí osobních údajů. Dokument použit ze stránky Ochrana osobních údajů na www.oou.cz

10. Klíč – Klíč k ochraně osobních údajů je nástrojem k definování účelu zpracování a rozsahu zrnování osobních údajů přístupný na adrese www.oou.cloud

11. Úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů

12. Počítač – osobní počítač, tablet, telefon nebo jiný elektronický přístroj, v jehož paměti je možné uchovávat osobní údaje

III.

Působnost vnitřního předpisu

1. Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnavatele, kteří jakkoli nakládají s osobními údaji, jejichž správcem nebo zpracovatelem je zaměstnavatel.

2. Tento vnitřní předpis se použije vždy, nestanoví-li GDPR jinak.

IV.

Transparentnost zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje transparentně, tak aby kdokoli měl možnost seznámit se se zpracováním osobních údajů, které provádí.

2. V rámci transparentnosti tak správce zveřejňuje na internetu buď na svých webových stránkách nebo na stránkách www.oou.cloud v sekci Databáze informací o zpracování osobních údaje, všechny informace o zpracování osobních údajů roztříděné podle jednotlivých účelů zpracování.

3. Tento vnitřní předpis se použije vždy, nestanoví-li GDPR jinak.

V.

Stanovení účelu a rozsahu zpracování osobních údajů

1. Správce stanoví účel a rozsah zpracování osobních údajů prostřednictvím Klíče.

VI.

Plnění povinností správce a zpracovatele

1. Povinnosti správce a zpracovatele plní odpovědní zaměstnanci, není-li dále stanoveno jinak.

2. Při jednání s Úřadem zaměstnavatele zastupuje statutární orgán zaměstnavatele.

3. Podklady pro veškerá jednání s Úřadem připravuje statutárnímu orgánu zaměstnavatele odpovědný zaměstnanec.

VII.

Odpovědnost zaměstnanců za zpracování osobních údajů

1. Zaměstnavatel rozděluje odpovědnost za zpracování osobních údajů jednotlivými zaměstnanci tak, že zaměstnanec je oprávněn seznamovat se s osobními údaji pouze v rozsahu, který je nezbytný pro výkon práce zaměstnance a za zpracování těchto osobních údajů je odpovědný. Dokument použit ze stránky Ochrana osobních údajů na www.oou.cz

2. Zaměstnanec je povinen seznámit se se stanoveným účelem a rozsahem zpracování

těch osobních údajů, se kterými bude při výkonu práce přicházet do styku.

3. Zaměstnanec se seznámí se stanoveným účelem a rozsahem zpracování osobních

údajů prostřednictvím příslušných dokumentů vygenerovaných prostřednictvím Klíče.

4. V rámci odpovědnosti zaměstnanců za zpracování osobních údajů nemohou

zaměstnanci při zpracování osobních údajů překračovat rozsah zpracovávaných

osobních údajů, která stanovil správce prostřednictvím Klíče.

VIII.

Uchovávání osobních údajů

1. Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tato doba je stanovená prostřednictvím Klíče.

2. Písemnosti a jiné hmotné nosiče dat, které obsahují osobní údaje, lze uchovávat pouze v uzamykatelných místnostech.

3. Písemnosti a jiné hmotné nosiče dat, které obsahují citlivé údaje, lze uchovávat pouze v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech.

4. Uchovávat osobní údaje v počítači lze pouze:

  • je-li přístup k souborům obsahujícím osobní údaje chráněn heslem,
  • je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou soubory obsahující osobní údaje umístěny, chráněn heslem.

IX.

Povinnosti zaměstnanců při zpracování a zabezpečení osobních údajů

1. Zaměstnanec je povinen zpracovávat osobní údaje pouze způsoby zpracování a v rozsahu, který je správcem stanoven.

2. Zaměstnanec plní povinnosti správce a zpracovatele prostřednictvím Klíče, pokud lze prostřednictvím Klíče příslušnou povinnost plnit.

3. Zaměstnanec je povinen neumožnit neoprávněným osobám seznamovat se s osobními údaji. Za tímto účelem je zaměstnanec povinen zejména při odchodu z pracoviště dodržovat tzv. pravidlo čistého stolu, tedy nenechávat na stole dokumenty obsahující osobní údaje a vypínat osobní počítač

4. Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Ochrana osobních údajů, která se doposud u zaměstnavatele uskutečňovala, se uvede

do souladu s touto směrnicí do 1 měsíce ode dne účinnosti této směrnice.

2. Tato směrnice nabývá účinnosti 1.5.2020

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování

návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.